Regulamin

REGULAMIN SERWISU

Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulamin) ustanowiony jest dla serwisu https://poliszdesign.pl/ pozostającego własnością Kolibe Paweł Kowalski z siedzibą w Warszawie 01-321, ul. Kopalniana 22a/31, NIP: 5222473612, REGON: 360894174, zwanej dalej „Firmą”.

§ 1
DEFINICJE

O ile w niniejszym Regulaminie występują następujące zwroty, należy rozumieć je następująco:

 1. Regulamin – niniejszy dokument określający prawa i obowiązki wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez Firmę oraz prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z tych usług. Zabrania się edytowania, łamania, dodawania lub/i usuwania części zasad określonych przez niniejszy dokument.
 2. Serwis Internetowy – dostępna pod adresem https://poliszdesign.pl platforma internetowa, na korzystanie z której Użytkownik wyraża zgodę.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Internetowego, która zaakceptowała Regulamin oraz Politykę Prywatności.
 4. Administrator – Kolibe Paweł Kowalski z siedzibą w Warszawie 01-321, ul. Kopalniana 22a/31, NIP: 5222473612, REGON: 360894174.
 5. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika przez Firmę, za pośrednictwem Serwisu Internetowego, bez jednoczesnej obecności stron.
 6. Dane Osobowe – to zbiór danych administrowanych przez Firmę zawierający: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, data urodzenia, płeć, data rejestracji, Nick, indywidualny ID, określone zainteresowania oraz wszelkie dane niezbędne dla prawidłowego udostępniania Zasobów przez firmę. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dane kontaktowe obejmują również nazwę i siedzibę oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).
 7. Polityka prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przechowywanie i ochronę informacji, funkcje i cel stosowanego oprogramowania oraz zagrożenia związane z korzystaniem z Usług Serwisu Internetowego.
 8. Informacja handlowa – informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania usług świadczonych przez Firmę lub jej Partnera za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 9. Zasoby – wszystkie realizowane przez Serwis Internetowy Usługi lub/i zaplecze administracyjne, do których Użytkownik uzyskuje dostęp w ramach akceptacji niniejszego Regulaminu.
 10. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 11. Polityka prywatności – oddzielny dokument regulujący zasady przetwarzania danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w polityce prywatności.

§ 2
REGULAMIN

 1. Regulamin określa rodzaj oraz zakres podstawowych praw i obowiązków Firmy i Użytkowników Serwisu Internetowego. Regulamin określa warunki usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Internetowego, wymagania techniczne software i hardware którymi posługuje się Użytkownik niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Firmy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Regulamin udostępniany jest Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Udostępnienie Regulaminu następuje w sposób umożliwiający każdemu Użytkownikowi w dowolnym czasie jego pozyskanie, utrwalanie, odtwarzanie i wydrukowanie.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania z Zasobów Firmy, każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, jego zaakceptowania, a następnie przestrzegania jego postanowień.
 4. Regulamin może ulec zmianie. Użytkownik, który aktualnie korzysta z danej usługi, albo którego z racji zawartej z usługodawcą stosunku cywilno-prawnego wiążą jeszcze określone postanowienia dotychczasowego regulaminu ma prawo do odstąpienia od postanowień regulaminu, natychmiastowego zaprzestania korzystania z Zasobów Firmy lub pozostania przy dotychczasowych warunkach świadczenia usług (jeśli jest taka możliwość), bez nakładania na niego z tego tytułu jakiś dodatkowych obciążeń.
 5. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 6. O zmianie Regulaminu Każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez Administratora w wiadomości systemowej dostępnej w Serwisie Internetowym lub/i na stronie Serwisu Internetowego o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
 7. W przypadku, gdy zmiany regulaminu nie zostaną zaakceptowane przez Użytkownika, ma on prawo do rezygnacji z korzystania z Zasobów Firmy.
 8. Użytkownik może wyrazić dodatkową zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox w celu upoważnienia Firmy do przekazania danych Użytkownika Partnerom współpracującym z Firmą.

§ 3
WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. W celu umożliwienia korzystania Użytkownikom z Serwisu Internetowego, Użytkownik wyraża zgodę na administrowanie lub/i przechowywanie przy wykorzystaniu zaplecza technologicznego Firmy niezbędnych do świadczenia usług danych obejmujących: Dane Osobowe w tym login będący adresem e-mailowym użytkownika, Adres IP urządzenia z którego użytkownik łączy się z Serwisem Internetowym, Imię, Nazwisko
  oraz pozostałe dane umożliwiające profilowanie reklam na podstawie deklaratywnej, czyli podanej przez Użytkownika w procesie rejestracji.
 2. W celu umożliwienia korzystania Użytkownikom z Serwisu Internetowego Firma przechowuje na komputerze Użytkownika niezbędne do świadczenia usług pliki cookies.
 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies lub całkowicie je zablokować za pomocą opcji dostępnych w stosowanej przez niego przeglądarce internetowej. Działanie takie będzie wiązało się z ograniczeniem dostępu Użytkownika do Serwisu Internetowego.
 4. Serwis Internetowy może zapisywać pliki cookies i informacje o parametrach połączenia w celach analitycznych.
 5. Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że pliki cookies będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym, że Firma będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

§ 4
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Użytkownik Serwisu ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki wszelkich działań zainicjowanych przez niego, w szczególności, lecz nie tylko powstałe w wyniku ich działań szkody, a także wyłączną odpowiedzialność za zobowiązania wobec osób trzecich, organów administracji publicznej i innych organów administracji państwowej.
 2. Firma nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe uboczne, skutkowe lub wynikowe związane z korzystaniem z Zasobów Firmy, spowodowane przez wady techniczne i merytoryczne dostępnych w Serwisie materiałów i produktów oraz funkcji, produktów i/lub związanym z tym oprogramowaniem, nawet, jeśli Firma lub jej upoważniony przedstawiciel byli uprzedzeni o możliwości takiej rekompensaty.
 3. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia Formularza (w szczególności poprzez podanie błędnych lub nieprawdziwych danych) całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 4. Firma nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie przez Użytkownika Formularza, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały podane przez Użytkownika bez ich wiedzy i zgody.
 5. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych, mogących wprowadzić w błąd oraz treści szkodliwych.
 6. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika nieprawdziwych danych, w wyniku czego Firma poniesie szkodę, bądź osoby trzecie wystąpią wobec Firmy z roszczeniami odszkodowawczymi, Firma będzie uprawniona do wystąpieniem wobec Użytkownika z roszczeniami odszkodowawczymi.
 7. W najszerszym zakresie dopuszczonym przez prawo, Firma nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialna za jakiekolwiek powstałe szkody wynikłe ze strat w prowadzonej działalności lub/i przerw w prowadzeniu działalności lub/i utraty informacji związanych z prowadzoną działalnością lub/i inne szkody wynikające z użytkowania lub niemożliwości użytkowania Serwisu Internetowego.
 8. Firma oświadcza, że informacje znajdujące się na stronach Serwisu Internetowego zamieszczone zostały w celach informacyjnych i nie mogą stanowić podstawy roszczeń Użytkownika.
 9. Firma nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu Internetowego przez Użytkowników w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 5
REKLAMACJE

 1. Użytkownik posiada prawo składania reklamacji w sprawach dotyczących Zasobów Firmy.
 2. Firma pomimo wszelkich starań dokładanych podczas tworzenia Zasobów, nie może zagwarantować pełnej satysfakcji Użytkownika. Wszelkie skargi należy zgłaszać do nas drogą mailową.
 3. Składanie reklamacji odbywa się drogą elektroniczną na adres pocztowy: kontakt@poliszdesign.pl bądź też na adres Firmy.
 4. Reklamacja winna być złożona w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.
 5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zostać wysłana z adresu email użytego przy rejestracji i zawierać opis problemu będącego podstawą reklamacji, jak również postulowany sposób jej załatwienia.
 6. Firma rozpatruje prawidłowo złożoną reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. Jeżeli reklamacja nie może być rozpoznana, Firma informuje o tym osobę składającą reklamację wraz ze wskazaniem przewidywanego terminu jej rozpoznania.
 7. Firma może zwrócić się do Użytkownika o dostarczenie dodatkowych informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany listownie lub pocztą elektroniczną.

§ 6
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Przetwarzanie Danych osobowych Użytkownika podanych przez Użytkownika odbywa się za Zgodą Użytkownika.
 2. Firma traktuje ochronę prywatności, w tym ochronę danych osobowych Użytkowników priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. Firma stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane przez Użytkowników dane osobowe były chronione przed ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
 3. W Zasobach Firmy Użytkownik może znaleźć linki umożliwiające bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Powyższe łącza udostępnia się w charakterze usługi i nie implikują one jakiegokolwiek zatwierdzenia działań lub treści takich witryn ani żadnych związków z ich operatorami. Firma nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron.
 4. Firma zachęca Użytkowników do zapoznania się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe.

§ 7
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Zawarte w Zasobach Firmy materiały, w tym w szczególności wzory dokumentów, materiały tekstowe, graficzne, znaki towarowe, bazy danych oraz rozwiązania informatyczne są własnością Firmy.
 2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Zasobach Firmy stanowią własność Firmy lub osób trzecich. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Firma prezentuje w Zasobach utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Zasobie Firmy Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.
 4. Bez uprzedniej zgody Firmy Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest:
 5. a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Serwisu lub jego części lub utworów zamieszczonych w Serwisie lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa;
 6. b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Firmą której przedmiotem są usługi świadczone przez Firmę na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Firmę będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.