Regulamin Konkursu

 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie promocyjnym “Wybierz nazwę dla poduszki standard”  zwanym dalej Konkursem i jest prowadzony na zasadach określonych w tym regulaminie.
 2. Organizatorem Konkursu oraz Fundatorem Nagród w Konkursie jest Kolibe Paweł Kowalski, z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Kopalnianej 22A/31, zarejestrowana pod numerem NIP 5222473612,
 3. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu i przekazanie ufundowanej Nagrody Zwycięzcy. Fundator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 i n. Kodeksu cywilnego.
 4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.
 5. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.
 6. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu przed przystąpieniem do Konkursu. Zgłoszenie się do Konkursu w sposób określony w pkt. §2 jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z postanowieniami niniejszego Regulaminu i wyrażenia na nie zgody.
 7. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 28.09.2017 od godziny 7:00, do dnia 02.10.2017 do godziny 23:59. Wyniki zostaną opublikowane dnia 03.10.2017.
 8. W Konkursie mogą brać udział konsumenci indywidualni – osoby fizyczne, które w dniu wysłania zgłoszenia do Konkursu ukończyły 18 lat, posiadające stały adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadających adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. W Konkursie mogą brać udział tylko osoby posiadające swoje aktywne konto w Serwisie Facebook, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem Serwisu Facebook. Dane zawarte na Profilu muszą być prawdziwe, zgodne z rzeczywistością oraz z regulaminem Facebook. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik potwierdza, że dane podane podczas rejestracji w Serwisie Facebook są prawdziwe. Organizator zastrzega prawo do odmowy wydania Nagrody w razie gdy w trakcie potwierdzania danych Uczestnika okaże się, że podane przez niego dane są niezgodne z rzeczywistością lub Regulaminem.
 10. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Kolibe Paweł Kowalski oraz członkowie ich rodzin, przez których rozumie się: małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 11. W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby posiadające konto w Serwisie Facebook, zawierające wymyślone, nieprawdziwe nazwy użytkownika, podszywające się pod innych użytkowników, obraźliwe lub sprzeczne z zasadami serwisu Facebook.
 12. Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem Facebook.com, który jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s. California Ave, Palo Alto CA 94 304. Informacje podawane przez Uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi Facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.
 13. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Konkursu pod adresem internetowym http://poliszdesign.pl/regulamin-konkursu-ilovegrain
 1. Warunki uczestnictwa w Konkursie
 1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
 2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich ani z wykorzystaniem wielu kont.
 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzcy Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową („Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.
 4. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie następuje poprzez umieszczenie komentarza z odpowiedzią na pytanie konkursowe ”Jaką nazwę Twoim zdaniem mogłaby nosić poduszka standard?”. pod postem konkursowym.
 5. Opublikowanie odpowiedzi na pytanie konkursowe w innym miejscu niż wskazane przez niniejszy Regulamin, nie jest jednoznaczne z przystąpieniem do Konkursu i nie uprawnia do otrzymania Nagrody konkursowej.
 6. Zgłoszenia dokonane przez osoby niespełniające Warunków Uczestnictwa  nie będą brane pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzców.
 7. Opublikowanie komentarza na Facebooku z odpowiedzią konkursową jest równoznaczne z wyrażeniem chęci wzięcia udziału w konkursie i akceptacją Regulaminu.
 8. W Konkursie nie będą uwzględniane hasła zawierające elementy powszechnie uznane za wulgarne lub obraźliwe albo naruszające dobra osobiste lub prawa wyłączne osób trzecich i będą one usuwane przez Organizatora.
 9. Organizator Konkursu ma prawo wykluczyć Uczestnika Konkursu w razie nieprzestrzegania przepisów prawa, dobrych obyczajów, naruszenia niniejszego Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów Organizatora.
 10. Uczestnik Konkursu oświadcza, że zgłaszane do Konkursu publikowane treści są jego autorstwa i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. Odpowiedzialności z tego tytułu ponosi Uczestnik. Z chwilą nadesłania odpowiedzi konkursowej, na Organizatora przechodzą nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do jego swobodnego wykorzystywania.
 1. Zasady Konkursu
 1. Na Stronie Konkursowej publikowane jest pytanie konkursowe wraz z nagrodą, którą można wygrać.
 2. Udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe pod postem konkursowym, równoznaczne jest z udziałem w konkursie i walce o nagrodę.
 3. Termin nadsyłania zgłoszeń, wyłaniania zwycięzcy będzie publikowany podczas ogłaszania pytania konkursowego.
 4. Zwycięzcę wybierze Komisja Konkursowa. Nagrodzona zostanie jedna odpowiedź najbardziej kreatywna, innowacyjna i najciekawsza.
 5. Komisja wybiera jedną najbardziej kreatywną, innowacyjną i najciekawszą odpowiedź wpisaną w komentarzu posta konkursowego.
 6. Po wyborze Zwycięzcy, Komisja skontaktuje się z nim za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Facebooku. Aby uzyskać prawo do Nagrody należy odpowiedzieć na wiadomość Komisji z podaniem danych osobowych i innych informacji koniecznych do przekazania Nagrody. W terminie 24 godzin od wysłania przez komisję prywatnej wiadomości. Decyduje godzina nadania korespondencji. W razie braku udzielenia odpowiedzi Komisja skontaktuje się z kolejną wybraną przez siebie osobą lub zdecyduje o nie przyznaniu Nagrody. W przypadku nie zachowania powyższego terminu nagroda pozostaje w rękach Organizatora, bez obowiązku jej przyznania innym osobom.
 7. Pod warunkiem pozytywnej weryfikacji tożsamości Zwycięzcy (na podstawie tego, czy adresatem wiadomości jest ten sam profil na Facebooku, z którego została zamieszczona zwycięska odpowiedź), i udzielenia zgód wymaganych przez Organizatora w terminie zakreślonym powyżej, Uczestnik nabędzie prawo do Nagrody.
 8. Nagrodą w Konkursie jest:
  • Poduszka o wym. 50×60 cm. wraz z poszewką z wybranym wypełnieniem.
 9. Każdy uczestnik może zgłosić jedną odpowiedź konkursową.
 10. Kolejność zgłoszeń do Konkursu nie ma znaczenia.
 11. Organizator zastrzega, że Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną lub inny ekwiwalent.
 12. Nagroda niewydana w Konkursie, bez względu na przyczyny, bądź takie, co do których zwycięzcy Konkursu utracili prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, pozostaną do dyspozycji Organizatora.
 13. Organizator zastrzega możliwość nieprzyznania Nagrody jeśli liczba zgłoszeń będzie zbyt mała lub zgłoszenia nie będą spełniały postanowień Regulaminu.
 14. Uczestnik traci prawo do Nagrody, oprócz przypadków wymienionych w niniejszym Regulaminie gdy: odmówi przyjęcia nagrody, kontakt z Uczestnikiem będzie niemożliwy.
 15. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku podejrzenia próby oszustwa lub naruszenia przez niego warunków Regulaminu niniejszego Konkursu i regulaminu strony Facebook.com jak też w przypadku publikowania wpisów naruszających powszechnie obowiązujące przepisy, w tym obraźliwe, naruszające dobre imię, dobra osobiste, prawa lub interes osób trzecich.
 1. Nagrody
 1. Przewidywaną Nagrodą w Konkursie jest
  • Poduszka o wym. 50×60 cm. wraz z poszewką z wybranym wypełnieniem.
 2. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie.
 3. Na podstawie Art. 30. 1. Pkt 2. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w Konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Koszty tego podatku ponosi zwycięzca. Wygrane o wartości nieprzekraczającej kwoty ustalonej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zmianami) są wolne od podatku dochodowego.
 4. Organizator zobowiązuje się do przekazania zwycięzcy  nagrody w terminie 5 dni roboczych od potwierdzenia otrzymania informacji zwrotnej od Zwycięzcy do Organizatora. Nagroda zostanie wysłana drogą pocztową.
 5. O przyznaniu nagrody uczestnik zostanie powiadomiony wiadomością na Facebooku.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia Uczestnikowi nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 1. Postanowienia reklamacyjne
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na adres siedziby Organizatora, z dopiskiem: REKLAMACJA do konkursu “Wybierz nazwę dla poduszki standard”, w terminie najpóźniej do 3 dni od zakończenia Konkursu.
 2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną powołaną przez Organizatora.
 4. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
 5. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 6. Decyzja Komisji jest ostateczna.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z niniejszym Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, prowadzeniem sprawozdawczości finansowej, umieszczeniem listy zwycięzców z możliwością ich przekazywania do Wykonawcy oraz podmiotów biorących udział w organizacji Konkursu.
 2. Dane będą przetwarzane w zakresie: imię i nazwisko, adres, adres mailowy.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wydania i wysłania Nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia zwycięzcy Konkursu o wygranej lub nieprzekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.09.2017.
 7. Regulamin może być zmieniany przez Organizatora w czasie trwania Konkursu. Zmiany regulaminu obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej http://poliszdesign.pl/regulamin-konkursu-ilovegrain,  chyba że Organizator postanowi inaczej.
 8. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.