Polityka

POLITYKA PRYWATNOŚCI1. Dlaczego przygotowaliśmy tę informację?
Przetwarzanie Państwa danych osobowych powinno być zgodne z przepisami prawa, rzetelne i przejrzyste, zatem chcemy poinformować oraz prosić o zapoznanie się z tym, dlaczego oraz na jakich zasadach przetwarzamy dane osobowe, w tym uświadomić Państwu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz sposoby ich realizacji. Jest to jeden z elementów realizacji wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie zwanego Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych („RODO”).

2. Jak pozyskaliśmy Państwa dane osobowe?
Otrzymaliśmy je w związku z Państwa zainteresowaniem stroną https://poliszdesign.pl/ i skorzystaniem za jej pośrednictwem z formularza kontaktowego.

3. W jaki sposób skontaktować się z nami w spawie danych osobowych? Można to zrobić poprzez przesłanie korespondencji na adres Kolibe Paweł Kowalski z siedzibą w Warszawie 01-321, ul. Kopalniana 22a/31, NIP: 5222473612 lub na adres e-mailowy kontakt@poliszdesign.pl.

4. Cele i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych.
Celem przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy, której Państwo są stroną lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, w tym: sprzedaż towarów lub usług, serwis posprzedażowy, świadczenie usług drogą elektroniczną np. newsletter, wyrażanie opinii, ocen lub komentarzy, obsługa różnych zgłoszeń (np. przez internetowy formularz kontaktowy), a także bieżący kontakt z Państwem w powyższym zakresie. W takich przypadkach podstawą przetwarzania danych jest ich niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 b RODO).

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawą przetwarzania danych będzie również, ich niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Firmy (art. 6 ust. 1 c RODO), a w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji, udostepnienie danych organom państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa np. dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Firmy (art. 6 ust. 1 f RODO):
- marketing bezpośredni produktów i usług Firmy;
- poprawa jakości sprzedawanych przez Firmę towarów lub usług poprzez zasięganie na ten temat opinii lub badanie satysfakcji;
- wsparcie usług płatniczych, kredytowych lub ubezpieczenia zakupionego towaru;
- zarządzanie aktywnością na stronach internetowych Firmy, poprzez jej monitorowanie, pod kątem poprawy funkcjonalności obsługi, analizy potrzeb, dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami;
- obsługa komunikatów, opinii lub próśb, gdy nie są one związane z realizacją umowy;
- tworzenie analiz, zestawień, statystyk oraz archiwizacja, w tym zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez Firmę obowiązków wynikających z przepisów prawa).

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta będzie podstawą przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 a RODO), a treść tej zgody każdorazowo będzie określać cel przetwarzania danych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie.
5. Czy podanie danych jest obowiązkowe?
Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku, gdy wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania danych wymaganych przez te przepisy, np. NIP. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do zawarcia lub realizacji umowy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa będzie uniemożliwiała jej zwarcie.

W przypadku zbierania danych osobowych na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
6. Kto spoza Firmy ma dostęp do Państwa danych osobowych?
W związku z przetwarzaniem danych w celach i na podstawach opisanych powyżej (pkt. 5), dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
- podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania umowy, w tym usługi świadczone drogą elektroniczną;
- podmiotom świadczącym nam usługi marketingowe, agencjom reklamowym;
- podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub wspierające te systemy;
- podmiotom świadczącym nam usługi doradcze lub audytowe;
- organom władzy publicznej lub podmiotom wykonującym zadania publiczne.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są Partnerzy Administratora prowadzący działalność gospodarczą między innymi w obszarach:
a) działalności finansowej
b) działalności ubezpieczeniowej,
c) działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej,
d) działalności doradczej,
e) działalności produkcyjnej,
f) działalności usługowej,
g) działalności sprzedażowej,
h) firmy odpowiedzialne za zakup przestrzeni reklamowych, 
i) wyspecjalizowane agencje marketingowe, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, firmy związane z branżą finansową, 
j) operatorzy pocztowi, developerzy, firmy branży FMCG, 
k) firmy branży samochodowej (dealerzy, producenci), przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami,
l) firmy świadczące usługi z zakresu budownictwa, wzornictwa, dekoracji wnętrz, wyposażenia wnętrz, produkcją AGD I RTV, produkcją i sprzedażą mebli, organizacją targów i wydarzeń.
7. Jak długo przechowujemy dane osobowe?
Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 5 powyżej celów tj. przez czas realizacji zawartej z Państwem umowy, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.
Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego przechowujemy dane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Po tym czasie dane nie będą już przetwarzane w tym celu tj. marketingu bezpośredniego, lecz ich dalsze przechowywanie może być konieczne z uwagi na realizację umowy lub przepis prawa.
8. Informacja o profilowaniu Państwa danych.
Za wyjątkiem przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego, będziemy dokonywać profilowania Państwa danych osobowych, czyli automatycznie je analizować, aby uzyskać informacje na temat preferencji lub zainteresowań (np. badać, jaka oferta może Państwu najbardziej odpowiadać). Przetwarzanie to nie będzie wywoływać skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.
9. Przysługujące Państwu uprawnienia w zakresie przetwarzania danych.
Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Firmy, przysługują następujące prawa wynikające z RODO:
- prawo dostępu do danych osobowych (informacja o przetwarzanych przez Firmy danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych);
- prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
- prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”), gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
- prawo do przeniesienia danych do innego administratora lub do Państwa (na zasadach określonych w art. 20 RODO);
- w przypadku, gdy udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Prawo sprzeciwu

W dowolnym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na uzasadnionym interesie Firmy lub interesie publicznym (art. 6 ust. 1 e i f RODO), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Firmy nie będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub wykażemy istnienie podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Jeżeli dane osobowe przetwarzamy na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Państwa danych do takich celów.
Zrealizowanie powyższych praw ułatwi Państwu złożenie wniosku na adres wskazany w pkt 4 niniejszej informacji.
W przypadku złożenia wniosku możemy prosić Państwa o podanie dodatkowych informacji w celu zweryfikowania tożsamości.

Skarga do organu nadzorczego

Mogą Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem przez Firmy danych osobowych.
10. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), („EOG”). W przypadku, gdy zdecydujemy o przekazaniu danych poza EOG nastąpi to wyłącznie w celu i zakresie dozwolonym przez przepisy prawa. Aktualna informacja o tym znajdzie się na stronie https://poliszdesign.pl/ w polityce prywatności.
11. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) oraz informacje systemowe (logi systemów).
W trakcie poruszania się po witrynie internetowej (serwisach Firmy) mogą być gromadzone informacje w sposób bierny z Państwa strony (tzn. bez aktywnego dostarczania tych informacji przez Państwa). Informacje te są przekazywane z użyciem różnych technologii takich jak pliki cookies lub logi systemów, są bezpieczne dla Państwa urządzeń, nie powodują zmian konfiguracyjnych oraz nie przenoszą wirusów lub niechcianego lub złośliwego oprogramowania.

Informacje systemowe (logi systemów):

Używana przez Państwa przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje nam dane, w postaci logów systemowych (zapisów informatycznych). Są to informacje takie jak: adres (URL) witryny internetowej odwiedzanej przez Państwa poprzednio, adres IP, wersja przeglądarki aktualnie wykorzystywanej przez Państwa komputer, a także czas dostępu i przesłaną ilości danych. Firmy może analizować opisane powyżej logi systemów. Informacje uzyskane w ten sposób wykorzystywane są w celach administracyjnych (rozpoznawania i usuwania problemów dotyczących pracy serwerów, w tym naruszeń ich bezpieczeństwa) oraz do badań statystycznych. Informacje te nie są łączone z Państwa danymi osobowymi.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka):

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tychże stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
utrzymywania oraz korzystania w przyszłości przez Użytkownika z informacji wprowadzonych jednorazowo przez Użytkownika w formularzach, z których Użytkownik korzysta w Serwisie (tzw. flash cookies – dostępne tylko po stronie komputera klienta). 
Ponadto Operator Serwisu uzyskuje dane o czynnościach Użytkownika na stronach serwisu w celach prowadzenia statystyk co pozwala na optymalizację treści serwisu i działania udostępnianych aplikacji Oprócz powyższych działań Operator Serwisu korzysta w serwisie również z usługi Google Adwords. Funkcja śledzenia konwersji w systemie AdWords korzysta z plików cookie. Funkcja ta dodaje pliki cookie po kliknięciu wyświetlanej użytkownikowi reklamy, w konsekwencji czego dochodzi do monitorowania przeprowadzonej sprzedaży albo innych konsekwencji wyświetlanej reklamy. -> buduje usługi serwisu wykorzystując remarketing, który ułatwia kierowanie reklam z danej tematyki do osób wcześniej już zainteresowanych danym zagadnieniem.
Wyjaśnić należy, iż technologie remerketingowe stosują pliki cookie w dostarczaniu reklam spersonalizowanych. Trafiając na kolejne strony użytkownik uzyska reklamę sprofilowaną w oparciu o informacje oglądane na wcześniejszych stronach. Odpowiednio reklama wyświetlana na stronach serwisu budowana może być o wcześniej uzyskane informacje o użytkowniku, zaczerpnięte z jego dotychczasowych zachowań i poszukiwań produktów.
W celu świadczenia przez administratora usług oraz ich ulepszania i analizy, posługuje się on usługami i narzędziami innych podmiotów, m.in.: google analytics. w serwisie używane są narzędzia google analitycs dostarczane przez google inc. z siedzibą w usa (dalej: google) – usługa analityczna, wykonywana przy wykorzystaniu plików cookies. informacje wytworzone przez pliki cookie na temat korzystania przez użytkownika z serwisu dostępne są pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl, są przekazywane i zapisywane na serwerze google w usa. Ze względu na nasze prawnie uzasadnione interesy w zakresie analizy, optymalizacji i sprawnego działania naszych usług oraz do tych celów nasze usługi korzystają z opcji śledzenia zwanej „Facebook Pixel“, którą zapewnia serwis społecznościowy Facebook obsługiwany przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA lub, dla użytkowników będących rezydentami UE – Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook“). W ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Operator Serwisu nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Jedyne co możemy zrobić, to doradzić Państwu, by przed skorzystaniem z zasobów przez nie oferowanych, zapoznali się Państwo z dokumentem dotyczącym polityki prywatności, jak i dokumentem stosowania plików cookies, jeżeli takowe zostały stworzone, a w ich braku skontaktowali się z redakcją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.